Udhëzues për të Drejta!

Të drejtat e juaja, të spjeguara. Selektoni një kategori më poshtë për të filluar, kliko në të djathtë për të eksploruar.

Udhëzues për të Drejta! | Të drejtat e juaja, të spjeguara. Selektoni një kategori më poshtë për të filluar, kliko në të djathtë për të eksploruar.

Transferimi në shkollë tjetër

Diskriminimi apo keqtrajtimi në shkollë

Ankesat për rezultatet e testeve apo notat

Ofrimi i shërbimeve dhe avokimi përmes OJQ-ve

E drejta të ankohesh për suspendimin nga shkolla

E drejta e qasjes në edukim të lartë në Kosovë nëse ke jetuar jashtë vendit

Licencimi i Qendrave Rinore

Asistenca sociale për familje me të ardhura të ulëta

Privatësia e gjendjes shëndetësore ose trajtimi

Liria e tubimeve publike

Liria e të shprehurit si student

E drejta për të votuar

Mbrojtja nga neglizhenca e familjes dhe ajo për fëmijët pa prindër

Martesa

Mbrojtja nga shpifja dhe fyerja

Ndihmë për gjetjen e një vendi të punës

Pushimi apo suspendimi nga puna

Të punosh si praktikant

Të avokosh për interesa rinore

Të shtosh lëndë zgjedhore në plan program

Mbrojtja nga dhuna në familje

E drejta e pjesëmarrjes në vendimmarrje në shkollë

Diskriminimi në institucione shëndetësore

Të drejtat e njerëzve të infektuar me HIV/AIDS

Integrimi i personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës

Diskriminimi gjinor gjatë qasjes në shërbime dhe mallra

Solidariteti bashkëshortor dhe të drejtat e pronësisë

Shfrytëzimi i fëmijëve nga familja

Qasja në dokumente publike

Të punosh si i mitur

Siguria në punë

Liria për të organizuar sindikata dhe greva

Të kesh trajtim primar mjekësor në komunitetin tënd

Ndërprerja e shtatzënisë së padëshiruar

Mbështetje financiare pas martesës

Trashëgimia e pronës

Kontributet individuale pensionale

Dëmi i shkaktuar nga trajtimi mjekësor

Rryshfeti dhe referimet nga institucionet publike në ato private

Të kërkosh masa afirmative

Propozimi i nismave të reja ligjore

Liria dhe privatësia e votës

Diskriminimi në vend të punës

Të drejtat e vullnetarëve

E drejta për ndihma financiare për studime në universitetet publike

Divorci

Lista e pritjes për shërbime mjekësore

Të kërkosh buxhetim bazuar në gjini

Shfaq më shumë

Mundësuar nga

Mbështetur nga

Administratori