Udhëzues për të Drejta! | Të drejtat e juaja, të spjeguara. Selektoni një kategori më poshtë për të filluar, kliko në të djathtë për të eksploruar.

E drejta e qasjes në edukim të lartë në Kosovë nëse ke jetuar jashtë vendit

Licencimi i Qendrave Rinore

Ofrimi i shërbimeve dhe avokimi përmes OJQ-ve

Ankesat për rezultatet e testeve apo notat

Martesa

Diskriminimi apo keqtrajtimi në shkollë

Transferimi në shkollë tjetër

Pushimi apo suspendimi nga puna

E drejta të ankohesh për suspendimin nga shkolla

E drejta e pjesëmarrjes në vendimmarrje në shkollë

Ndërprerja e shtatzënisë së padëshiruar

Të kërkosh masa afirmative

Liria e tubimeve publike

Propozimi i nismave të reja ligjore

Liria e të shprehurit si student

Solidariteti bashkëshortor dhe të drejtat e pronësisë

Shfrytëzimi i fëmijëve nga familja

Qasja në dokumente publike

Mbrojtja nga shpifja dhe fyerja

E drejta për të votuar

Liria dhe privatësia e votës

Ndihmë për gjetjen e një vendi të punës

Diskriminimi në vend të punës

Të punosh si i mitur

Të punosh si praktikant

Siguria në punë

Të drejtat e vullnetarëve

Liria për të organizuar sindikata dhe greva

Të avokosh për interesa rinore

Të shtosh lëndë zgjedhore në plan program

E drejta për ndihma financiare për studime në universitetet publike

Mbrojtja nga dhuna në familje

Divorci

Të kesh trajtim primar mjekësor në komunitetin tënd

Mbrojtja nga neglizhenca e familjes dhe ajo për fëmijët pa prindër

Mbështetje financiare pas martesës

Lista e pritjes për shërbime mjekësore

Trashëgimia e pronës

Asistenca sociale për familje me të ardhura të ulëta

Diskriminimi në institucione shëndetësore

Të drejtat e njerëzve të infektuar me HIV/AIDS

Kontributet individuale pensionale

Privatësia e gjendjes shëndetësore ose trajtimi

Dëmi i shkaktuar nga trajtimi mjekësor

Rryshfeti dhe referimet nga institucionet publike në ato private

Integrimi i personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës

Të kërkosh buxhetim bazuar në gjini

Diskriminimi gjinor gjatë qasjes në shërbime dhe mallra

Shfaq më shumë

Mundësuar nga

Mbështetur nga

Administratori