Pružanje usluga i zagovaranje kroz NVO

  • Nadjite na zakon:
    Zakon o slobodi udruživanja u NVO
  • Ko je odgovoran:
    Ministarstvo javne uprave
  • Ko moze da mi pomogne:
    Ministarstvo za državnu upravu, drugo-stepeni organ
Tags: , ,

Želite da se uključite u pružanje usluga i/ili zagovaranje koje se odnosi na interese zajednice, ali niste sigurni kako da se pravno organizujete u pravni oblik koja može da prima finansijska sredstva? Treba da znate da Ustav Kosova i Zakon o slobodnom udruživanju u NVO garantuju potpunu slobodu na udruživanje i osnivanje NVO. Ove organizacije ne treba da budu profitne organizacije i treba da isplaćuju samo razumne nadoknade zaposlenima za posao koji obavljaju. One mogu biti osnovane  na dva načina – udruženja (osnovano od strane tri ili više lica) i fondacija (osnovana od strane tri ili više lica). One treba da imaju čvrsta interna pravila i procedure, kao i organizacione strukture koje osigurava odgovornost prema osnivačima, donatorima i korisnicima. Sve to treba da bude jasno predočeno u NVO statutu. Ukoliko su NVO glavne aktivnosti takve da one treba da služe interesima građana,  onda možete da dobijete status korisnika javnih sredstava, što može da Vas kvalifikuje za poreske i fiskalne olakšice.

Ukoliko želite da osnujete NVO, treba da podneste registraciju Odeljenju za NVO, Vi treba da podneste prijavu za registraciju Odeljenju za NVO koji je deo Ministarstva javne uprave. Vi treba da podneste prijavu, instrumente finansiranja i statut Vaše NVO. Treba da odredite u pismenoj formi ovlašćenog predstavnika. U skladu sa zakonom treba da dobijete odluku o Vašoj registraciji u roku od 60 dana.

Mogu da postoje pravni razlozi zbog kojih je Vaša prijava za registraciju odbijena, recimo ukoliko ste podneli nepotpunu dokumentaciju, ukoliko Vaš statut  krši neke zakone ili ukoliko imate naziv koji već neko drugi koristi. Ipak, u slučaju da verujete da je Vaša prijava neosnovano odbijena, uvek možete da podneste žalbu drugo-stepenom organu u okviru Ministarstva za državnu upravu.

  

Related Entries

Powered By

Supported By

Administrator