Pravo na besplatnu pravnu pomoć ukoliko nemaš mogućnosti da platiš advokata

 • Ko je odgovoran:
  Agencija za besplatnu pravnu pomoć
 • Nadjite na zakon:
  Ustav Kosova i Zakon br. 04/L-017 o besplatnoj pravnoj pomoći
 • Ko moze da mi pomogne:
  1. Regionalne kancelarije; 2. Pokretne kancelarije za besplatnu pravnu pomoć; 3. Advokati; 4. Nevladine organizacije u slučajevima kada stupe u partnerstvo sa Agencijom

Imaš neki pravni problem, ali nemaš finansijske mogućnosti da platiš advokata? Ustav Republike Kosovo i Zakon ti jemče pravo na besplatnu pravnu pomoć.

Besplatnu pravnu pomoć na Kosovu pruža Agencija za besplatnu pravnu pomoć koja je nezavisna javna institucija koja pruža besplatnu pravnu pomoć u građanskoj, krivičnoj, upravnoj i prekršajnoj oblasti, svim građanima Republike Kosovo, bez obzira na nacionalno poreklo, etničku pripadnost, rasu, boju, jezik, veru ili političku pripadnost, polni identitet, seksualnu orijentaciju, zdravstveno stanje, ograničenu sposobnost, državljanstvo ili mesto stanovanja.

Besplatna pravna pomoć podrazumeva da imaš pravo da dobiješ informacije i pravne savete u vezi sa sudskim postupcima, sastavljanjem predstavki i zastupanje pred sudovima i drugim organima.

Korisnik besplatne pravne pomoći možeš postati ukoliko ispunjavaš nekoliko uslova, kao što su:

 • Građanin si Republike Kosovo sa mestom stanovanja u Republici Kosovo, lice sa privremenim boravištem u Republici Kosovo, neko od drugih lica određenih zakonom ili međunarodnim pravilima, koja obavezuju Republiku Kosovo ili si jedno od lica kojima se pruža pravna pomoć na osnovu principa reciprociteta.
 • Nemaš materijalna primanja ili su ti mesečna primanja niža od prosečne plate na Kosovu, živiš od socijalne pomoći ili si penzioner.
 • Tvoj zahtev je zasnovan na dokazima, ima realnu vrednost i postoji mogućnost uspeha.

Ukoliko smatraš da ispunjavaš uslove koji su gore pomenuti, obrati se najbližoj Kancelariji za besplatnu pravnu pomoć i podnesi zahtev. Ukoliko je tvoj zahtev zasnovan na primenjivim zakonima Republike Kosovo, službenici Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć će započeti postupak i pružaće ti besplatnu pravnu pomoć.

Tokom prijavljivanja za besplatnu pravni pomoć, kod sebe moraš da imaš lični dokument, kao i dodatnu dokumentaciju, kojom dokazuješ finansijsko stanje i tvoj društveni status.

Nakon prijave za besplatnu pravnu pomoć Kancelarija za besplatnu pravni pomoć donosi odluku o prihvatanju ili odbijanju tvog zahteva. Odluka o prihvatanju ili odbijanju zahteva donosi se u roku od 5 radnih dana od dana predaje kompletne dokumentacije.

Ukoliko se tvoj zahtev za besplatnu pravni pomoć odbije, imaš pravo žaljena, a žalbu treba da predaš Komisiji za žalbe u roku od 8 dana, od dana prijema odluke o odbijanju zahteva za besplatnu pravnu pomoć.

Adrese Regionalnih kancelarija za besplatnu pravnu pomoć:
RKBPP Priština: ul. “Zenel Salihu” br.30; Tel: 038 200 18 944 / 038 200 18 941
RKBPP Prizren: Objekat Osnovnog tužilaštva; Tel. 029 230 554
RKBPP Peć: Objekat Osnovnog tužilaštva; Tel. 039 423 698
RKBPP Mitrovica: Objekat Centra za socijalni rad; Tel. 028 534 477
RKBPP Gnjilane: Objekat Osnovnog tužilaštva; Tel. 0280 321 134
RKBPP Uroševac: Objekat Osnovnog suda; Tel. 0290 323 406
RKBPP Đakovica: ul. „UÇK (OVK)“ bb. Dom kulture; Tel. 0390 320 270

  

Powered By

Supported By

Administrator