Udhëzues për të Drejta! | Të drejtat e juaja, të spjeguara. Selektoni një kategori më poshtë për të filluar, kliko në të djathtë për të eksploruar.

Liria e të shprehurit si student

Pushimi apo suspendimi nga puna

Liria për të organizuar sindikata dhe greva

Liria e tubimeve publike

Ndihmë për gjetjen e një vendi të punës

Lista e pritjes për shërbime mjekësore

Martesa

Qasja në dokumente zyrtare

Integrimi i personave me nevoja të veçanta në tregun e punës

Propozimi i nismave të reja ligjore

Licencimi i Qendrave Rinore

Ofrimi i shërbimeve dhe avokimi përmes OJQ-ve

Diskriminimi në institucione shëndetësore

Transferimi në shkollë tjetër

E drejta e qasjes në edukim të lartë në Kosovë nëse ke jetuar jashtë vendit

Liria dhe privatësia e votës

Diskriminimi në vend të punës

Të drejtat e vullnetarëve

Të shtosh lëndë zgjedhore në plan program

Edrejta e pjesëmarrjes në vendimmarrje në shkollë

Të drejtat e njerëzve të infektuar me HIV/AIDS

Rryshfeti dhe referimet nga institucionet publike në ato private

Ankesat për rezultatet e testeve apo notat

E drejta për të votuar

Diskriminimi apo keqtrajtimi në shkollë

Të punosh si i mitur

Siguria në punë

Të avokosh për interesa rinore

E drejta për ndihma financiare në universitetet publike

E drejta të ankohesh për suspendimin nga shkolla

Divorci

Të kesh trajtim primar mjekësor në komunitetin tënd

Mbrojtja nga neglizhenca e familjes dhe ajo për fëmijët pa prindër

Ndërprerja e shtatzënisë së padëshiruar

Trashëgimia e pronës

Kontributet individuale pensionale

Dëmi i shkaktuar nga trajtimi mjekësor

Solidariteti bashkëshortor dhe të drejtat e pronësisë

Shfrytëzimi i fëmijëve nga familja

Privatësia e gjendjes shëndetësore ose trajtimi

Mbrojtja nga shpifja dhe fyerja

Mbrojtja nga dhuna në familje

Asistenca sociale për familje me të ardhura të ulëta

Të kërkosh buxhetim bazuar në gjini

Të punosh si praktikant

Mbështetje financiare pas martesës

Të kërkosh masa afirmative

Diskriminimi gjinor gjatë qasjes në shërbime

Shfaq më shumë

Mundësuar nga

Mbështetur nga

Administratori