Liria e të shprehurit si student

  • Gjeje në Ligj:
    Ligji për Arsimin e Lartë, më konkretisht neni 31 “Të drejta dhe përgjegjësitë e studentëve”) dhe nenin 33: “Organizatat studentore”
  • Kush është përgjegjës:
  • Kush mund të më ndihmojë:
Tags: , ,

Nëse je student i zhytur në botën e pafund të ideve, ndodh që të kesh krijuar bindje të forta për çështje që ty të duken të rëndësishme dhe të cilat ke dëshirë t’i promovosh aktivisht. Disa prej bindjeve tua mund të jenë kontraverse në mesin e kolegëve apo zyrtarëve të universitetit. Kjo mund të të frikësojë dhe të të bind se mund të përballesh me pasoja nëse i shpreh bindjet e tua publikisht. Duhet të dish se ekzistojnë dispozita ligjore që të mbrojnë nga pasojat e angazhimit publik dhe që e promovojnë të drejtën tënde për t’u shprehur hapur, përveç rasteve kur e thyen ndonjë ligj apo rregullore të caktuar.

 

Të drejtat e tua qytetare për liri të shprehjes, organizimit dhe mbledhjes janë jo vetëm të garantuara nga Kushtetuta, por nëse je student ato mbrohen edhe nga dispozitat e Ligjit mbi Arsimin e Lartë. Ky ligj i detyron të gjitha institucionet e arsimit të lartë që të përmbajnë në statutet e tyre nene të cilat e ndalojnë diskriminimin apo zbatimin e sanksioneve dhe dënimeve ndaj studentëve si hakmarrje për shprehjen publike të mendimeve kontraverse. Ligji gjithashtu i detyron këto institucione që të krijojnë mekanizma përmes së cilave studentët mund t’i adresojnë shqetësimet e tyre mbi cilësinë e arsimimit apo të infrastrukturës. Institucionet e arsimit të lartë gjithashtu janë të detyruara që të lejojnë krijimin e organizatave studentore të cilat përmbushin nevojat sociale, kulturore, akademike ose zbavitëse të studentëve.

Ligji mbi Arsimin e Lartë thotë se institucionet e arsimit të lartë duhet të krijojnë në statutet e tyre mekanizma të cilat i adresojnë çështjet disiplinore në një mënyrë të paanshme dhe të drejtë. Shikoni se si dhe ku mund t’i adresoni kërkesat tuaja në institucionin tuaj respektiv të arsimit të lartë. Ligji gjithashtu thotë se studentët kanë të drejtë që t’i sfidojnë vendimet apo veprimet e ndërmarra kundrejt tyre nga institucionet e arsimit të lartë “në Ministri apo në gjykatë kompetente” (Neni 31.7). Shkeljet gjithashtu mund t’i adresohen Ombudspersonit.

  

Related Entries

Mundësuar nga

Mbështetur nga

Administratori