E drejta për ndihma financiare në universitetet publike

  • Gjeje në Ligj:
    Ligji Mbi Arsimin e Lartë
  • Kush është përgjegjës:
  • Kush mund të më ndihmojë:
Tags: , ,

Le të themi se jeni një i ri ambicioz që vjen nga një familje e varfër. Ti dëshiron të studiosh në universitet, por mendon se nuk mund t’i mbulosh shpenzimet. Duhet të dish se disa dispozita ligjore të garantojnë ndihmë për të mbuluar koston e studimit në universitetet publike të vendit. Më konkretisht, ti mund të përfitosh ndihmë financiare e cila mund të t’i zvogëloja apo eliminojë kostot e regjistrimit dhe ato administrative, nëse i përmbush këto kritere:

a) nëse familja jote është përfituese e asistencës sociale dhe nuk ka burime të ardhurash

b) nëse je invalid i luftës

c) nëse e ke humbur ndonjërin prej prindërve në luftë

d) nëse je person me nevoja të veçanta

c) nëse je fëmija i tretë në familje që ndjek universitetin në të njëjtën kohë

Ti mund të aplikosh për ndihmë financiare drejtpërdrejtë në universitetin publik ku ndjek mësimet. Universiteti fillimisht duhet të verifikojë se ti ke të drejtë të marrësh asistencë.

-          Nëse je përfitues i asistencës sociale, duhet të marrësh një certifikatë vërtetimi nga Qendra për Punë Sociale në komunën tënde. Nëse nuk ke burime të tjera të të ardhurave, duhet të sjellësh dëshmi nga Zyra e Punësimit si dhe Departamenti i Ekonomisë dhe Financave në Komunën tënde të cilat konfirmojnë se askush në familjen tende nuk punon apo nuk zotëron biznes.

-          Nëse je invalid i luftës, duhet të dorëzosh një certifikatë nga doktori dhe një tjetër nga Shoqata e Invalidëve të Luftës.

-          Nëse ndonjëri prej prindërve të tu ka vdekur gjatë luftës, duhet të marrësh një certifikatë nga Zyra e Regjistrimit Civil në komunën tënde e cila e konfirmon këtë gjë.

-          Studentët me nevoja të veçanta duhet të marrin një certifikatë nga doktori e cila e konfirmon gjendjen e tyre.

Lista e studentëve të liruar nga pagesat duhet të bëhet publike nga universiteti para regjistrimit të semestrit. Ligji mbi Arsimin e Lartë e detyron Ministrinë e Arsimit që të ndërmarrë masa në rast se të drejtat për ndihmë financiare shkelen.

Këto të drejta janë të përfshira në Ligjin mbi Arsimin e Lartë (Neni 32 “Ndihma Financiare për Studentët”) dhe në nenet e ndryshme të Ligjit mbi Statusin dhe të Drejtat e Dëshmorëve, Invalidëve, Veteranëve, anëtarëve të UCCK-së, Viktimave Civile dhe anëtarëve të tyre. Kriteret më të sakta se kush mund të përfitojë beneficione si dhe aspektet procedural janë të parashtruara në Udhëzimin Administrativ 24/2012 “Mbi kategoritë e studentëve që marrin ndihmë financiare dhe kushtet për marrjen e ndihmës financiare”.

  

Related Entries

Mundësuar nga

Mbështetur nga

Administratori