E drejta të ankohesh për suspendimin nga shkolla

  • Gjeje në Ligj:
    “Kodi i mirësjelljes dhe masave disiplinore për nxënësit e shkollave të mesme (Udhëzimi Administrativ 06-2014) i miratuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.
  • Kush është përgjegjës:
  • Kush mund të më ndihmojë:
Tags: ,

Nëse je nxënës i shkollës së mesme dhe ndaj teje është ndërmarrë ndonjë masë disiplinore të cilën ti e konsideron të padrejtë – si për shembull suspendimi i gjatë (1-3 muaj) – ti ke mundësi të vlerësosh se sa i drejtë është ky vendim si dhe të drejtën që eventualisht të parashtrosh një ankesë. Këtë mund ta bësh duke e lexuar Kodin e Mirësjelljes dhe Masave Disiplinore për Nxënësit e Shkollës së Mesme. Ky kod saktëson se një nxënës mund të suspendohet nga shkolla për periudha më të gjata prej 1 deri në 3 muaj vetëm nëse përfshihet në raste të dhunës, nëse humb më tepër se 32 orë mësimi pa arsyetim, ose – dhe në këtë pikë kodi lë hapësirë për vendime arbitrare – nëse përgjithësisht nuk i ndjek vendimet apo rregulloret e shkollës. Një nxënës mund të suspendohet nga shkolla edhe nëse i përsërit shkeljet e vogla dhe nuk i përfill vërejtjet e mëparshme verbale apo të shkruara.

 

Nëse je suspenduar për një periudhë më të gjatë në bazë të ndonjë shkeljeje të vogël të Kodit të Mirësjelljes e cila nuk i përfshin rastet e përmendura më lart – e sidomos nëse para këtij suspendimi nuk të është dhënë ndonjë vërejtje me shkrim – ti mund të kesh arsye për të parashtruar një ankesë. Nëse ankesa jote dështon dhe suspendimi të vazhdohet, atëherë Drejtoria komunale e arsimit është e detyruar të të sigurojë forma alternative të arsimimit.

Hapi i parë i procesit të parashtrimit të ankesës është Këshilli i Shkollës. Nëse këtu nuk mund të kryesh punë, shkalla e dytë e parashtrimit të ankesës është Drejtoria komunale e arsimit. Ankesa duhet t’i parashtrohet drejtorisë brenda tre ditëve prej momentit kur shkolla merr vendim për suspendim. Drejtoria është e detyruar që të marrë vendim brenda tre ditësh. Implementimi i vendimit për suspendim shtyhet deri në momentin kur drejtoria komunale e merr vendimin e saj.

  

Related Entries

Mundësuar nga

Mbështetur nga

Administratori