Diskriminimi gjinor gjatë qasjes në shërbime dhe mallra

  • Gjeje në Ligj:
    Ligji për barazi gjinore
  • Kush është përgjegjës:
    Ofruesit publik dhe privat të shërbimeve dhe mallit janë përgjegjës për realizimin e punës së tyre pa diskriminim gjinor. Ata duhet të kenë politika dhe rregullore të brendshme për të ndaluar sjelljen diskriminuese.
  • Kush mund të më ndihmojë:
    Në rast se ballafaqoheni me diskriminim gjinor gjatë qasjes në shërbime apo mall, mund të parashtroni ankesë tek autoritetet e larta të ofruesit të shërbimeve. Për shembull, në një kompani të madhe private, ju mund t’i telefononi apo shkruani shërbimit për konsumatorë. Megjithatë, ju gjithashtu keni bazë ligjore për të parashtruar padi apo paraqitur rastin ne Institucionin e Avokatit të Popullit.

Të supozojmë që jeni një grua dhe iu kanë mohuar shërbimet ligjore për shkak të gjinisë tuaj, për shembull mund të jetë e papranueshme në aspektin kulturor për gjininë tuaj për të pas një shërbim të tillë. Duhet ditur që është e jashtëligjshme për këdo që ofron shërbime ligjore për të mohuar qasjen në këto shërbime bazuar në gjini. Kjo është e theksuar qartas në nenin 19 të Ligjit për barazi gjinore. Ky ligj vlen për gjithë personat që ofrojnë mall apo shërbime në sektorin publik dhe privat si supermarketet, barnatoret, klinikat etj.

  

Related Entries

Mundësuar nga

Mbështetur nga

Administratori