Pensionet për personat me nevoja të veçanta

  • Gjeje në Ligj:
    Ligji për pensionet e personave me aftësi të kufizuara, Udhëzimi Administrativ 09/2003 (“Mbi procedurat e paraqitjes së një kërkese për pension për personat me aftësi të kufizuar.”)
  • Kush është përgjegjës:
    Departament i Administratës Pensionale
  • Kush mund të më ndihmojë:
    Komisioni i Apelit tek Departamenti i Administratës Pensionale, Gjykata kompetente
Tags: , ,

Je më i vjetër se 18 vjeç dhe ke ndonjë paaftësi të përjetshme e cila të pamundëson që të punosh? Duhet të dish se ligji për pensionet e personave me aftësi të kufizuar të garanton të drejtën për një pension, i cili për momentin është 40 EUR në muaj. Duhet të aplikosh për një pension të tillë në Departamentin e Administratës Pensionale, ku një komision mjekësor do të vërtetojë gjendjen tënde fizike. Ty nuk do të të takojë një pension i aftësisë së kufizuar në rast se je përfitues i ndonjë skeme tjetër të ndihmës sociale.

You need to submit an application for disability pension at the Department of Pension Administration in your municipality/region. Check for information on where their officer are. You will be required to submit a set of documents verifying your personal identity and your medical condition. Your condition will then be verified by a Doctors Committee.

If you feel that you have not received a fair assessment of your condition and have been denied your disability pension, you can file an appeal with the Appeals Commission within the Department of Pension Administration. The appeal needs to be filed within 14 days from the day when you received your initial decision by the Department of Pension Administration. If you receive no response from the DPA, you can always address the matter at a competent court.

  

Related Entries

Mundësuar nga

Mbështetur nga

Administratori