Raporto shkeljet e të drejtave

Plotësojini detajet më poshtë nëse dëshironi të raportoni shkelje të ndonjë të drejtë.

Ju mund të paraqitni ankesë duke shfrytëzuar platfomën "Know Your Rights". Raportimi juaj do të pranohet drejtpërdrejt nga Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) në Kosovë, i cili do të trajtojë ankesën tuaj në pajtim me mandatin të tij kushtetues dhe ligjor.


IAP bën hetimin e rasteve, jep rekomandime, publikon raporte, dhe ofron shërbime ligjore falas dhe avokim për të gjithë qyetatarët e Republikës së Kosovës. Në rastet kur IAP heton dhe konfirmon shkeljen e të drejtave të njeriut, IAP mund të kërkojë më shumë informata nga autoritetet publike, të bëjë rekomandime dhe të publikojë raporte. Në raste të veçanta, IAP mund të bëjë këtë edhe përmes mediave. IAP nuk i heton ankesat kundër sektorit privat (përveç në raste të diskriminimit); ankesa kundër vendimeve të gjykatave; kundër autoriteteve jashtë Kosovës, si dhe në raste kur personat nuk i kanë shfrytëzuar mjetet juridike. IAP merret me hetime lidhur me zvarritjet e procedurave gjyqësore në vendosjen e lëndëve, por nuk e zëvendëson gjykatën dhe nuk mund t’i hetojë krimet në mënyrë të drejtpërdrejtë apo t’i ndryshojë aktvendimet e gjykatës ose të japë vendime detyruese.

Mundësuar nga

Mbështetur nga

Administratori