Rreth Projektit

“Know Your Rights” (Njih të Drejtat Tua) është një platformë online e cila ofron përshkrime të të drejtave të rinjve 16-29, sipas legjislaciot në fuqi në Kosovë. Platforma mbulon disa nga të drejtat kryesore në fushat e arsimit, shëndetësisë, komuniteteve jo shumicë, punësimit, familjes, sistemit të drejtësisë, punës në komunitet, përfitimet sociale, dhe fuqizimit të rinisë. Përshkrimet e të drejtave janë të shoqëruara me një hartëzim të institucioneve që janë përgjegjëse për respektimin e të drejtave, si dhe ato në të cilat të rinjtë mund të adresojnë ankesat në rast shkeljes së të drejtave të tyre.

Platforma gjithashtu përmban informata të detajuara të procesit të adresimit të ankesave ndaj Institucionit të Avokatit të Popullit në (IAP), dhe ofron një mundësi të raportohen shkeljet drejtpërdrejt përmes platformës “Know Your Rights”. Si administrator i platformës, OIK garanton anonimitetin me rastin e raportimit përmes platformës. Megjithatë, ai heq dorë nga çdo përgjegjësi në lidhje me menaxhimin e rasteve, pasi të parashtrohet ankesa, pasi që kjo është përgjegjësi ligjore vetëm e IAP-it. Personat që paraqesin një ankesë përmes platformës “Know Your Rights”, do të marrin një konfirmim të automatizuar të pranimit të rastit nga IAP-ja, dhe do të kontaktohen më vonë vetëm në qoftë se ka ndonjë pyetje shtesë lidhur me rastin e raportuar.

Mundësuar nga

Mbështetur nga

Administratori